Hotărârea nr. 66/2014

Modificarea H.C.L. nr. 204/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov.

 

 HOTĂRÂREA Nr. 66

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 204/2013, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 13.972/2014, prin care s-a propus modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii Braşov;

             Văzând dispoziţiile art. 5, alin. (1) din O.U.G. nr. 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor; Legea 53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art. 4, alin 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007;

              În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

              În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Filarmonicii Braşov în sensul transformării unui post de artist instrumentist S I A, din cadrul compartimentului Orchestră,  în post de artist instrumentist S II.

 

                Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 31 mai 2013, astfel cum a fost modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  204 din data de  31 mai  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 305/2013; H.C.L. nr. 543/2013 şi

conform H.C.L. nr. 66 din 28 februarie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Filarmonicii Braşov, înregistrate cu nr. 35.763/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Filarmonicii Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale (actualizată); Legii nr. 53/2003, Codul muncii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 6 din Legea - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; art. 4, alin. 1 din O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legii nr. 283/2011, privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Filarmonicii Braşov, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.