Hotărârea nr. 659/2014

Documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire, anexă şi garaj, Calea Feldioarei nr. 121 D”, având ca iniţiator/beneficiar pe Popovici Ioan, în calitate de proprietar asupra terenului înscris în C.F. nr. 126099 Braşov, cu nr. top/cad. 126099.

 

HOTĂRÂREA Nr. 659

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire, anexă şi garaj, Calea Feldioarei nr. 121 D”, având ca iniţiator/beneficiar pe Popovici Ioan, în calitate de proprietar asupra terenului înscris în C.F. nr. 126099 Braşov, cu nr. top/cad. 126099;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu  nr. 104.666/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Construire locuinţă şi împrejmuire, anexă gospodărească şi garaj, str. Calea Feldioarei nr. 121 D, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Popovici Ioan, în calitate de proprietar asupra terenului înscris în C.F. nr. 126099 Braşov, nr. top/cad. 126099;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56 alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D.- Construire locuinţă şi împrejmuire, anexă şi garaj, Calea Feldioarei nr. 121 D, Braşov”, având ca iniţiator/beneficiar pe Popovici Ioan în calitate de proprietar asupra terenului înscris în C.F. nr. 126099 Braşov, nr. top/cad. 126099 şi întocmită de către S.C. Axx Plan S.R.L. Braşov, arhitect M. Popovici.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.