Hotărârea nr. 657/2014

Avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, în Braşov, Bulevardul Griviţei f.n.”, iniţiator S.C. AREA RE S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  657

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, în Braşov, Bulevardul Griviţei f.n.”, iniţiator S.C. AREA RE S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu  nr. 104.653/2014, prin care s-a propus avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, în Braşov, Bulevardul Griviţei f.n.”., iniţiator S.C. AREA RE S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi alin. 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se avizează documentaţia “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, în Braşov, Bulevardul Griviţei f.n.”., iniţiator S.C. AREA RE S.R.L. Bucureşti şi întocmită de către S.C. Sarges Impex S.R.L. Bucureşti.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.