Hotărârea nr. 656/2014

Prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Zona istorică Braşovul Vechi” şi „P.U.Z. - Zona de rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 797/2009, având ca beneficiar Primăria Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 656

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: prelungire perioadă de valabilitate documentaţie “P.U.Z. - Zona istorică Braşovul Vechi” şi „P.U.Z. - Zona de rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov”, aprobată prin H.C.L. nr. 797/2009, având ca beneficiar Primăria Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Arhitect Şef înregistrate cu nr. 104.401/2014, prin care s-a propus analizarea în vederea aprobării prelungirii valabilităţii documentaţiei “P.U.Z. - Zona istorică Braşovul Vechi” şi „P.U.Z. - Zona de rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov”, având ca beneficiar Primăria Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin.4 şi alin. 5 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

Văzând şi adresa nr. 65002/16DT/31.05.2012 a Guvernului României - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a valabilităţii documentaţiei „P.U.Z. - Zona istorică Braşovul Vechi” şi „P.U.Z. - Zona de rezervaţie de arhitectură Cetate Braşov”, având ca beneficiar Primăria Municipiului Braşov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.