Hotărârea nr. 655/2014

Modificarea şi completarea H.C.L nr. 927/2006, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  655

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L nr. 927/2006, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr.  105.574/2014, prin care se propune aprobarea proiectul de hotărâre având ca obiect modificarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 927 din 20 decembrie 2006, republicată;

Văzând şi adresa nr. 97.197/2014 transmisă de către Direcţia Fiscală Braşov, prin care se propune modificarea art. 8, alin. 2, art. 9, alin. 1, precum şi completarea art. 29;

Având în vedere reglementările prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, lit. d, alin. 5, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 8, alin. 2 din Regulamentul de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 927 din 20 decembrie 2006, republicată, care va avea următorul cuprins:

”Art. 8 - (2) Plata abonamentului se va face fracţionat pe fiecare an calendaristic până la 31 martie a fiecărui an pentru anul în curs. Ca dovadă a plăţii se va elibera o vignetă valabilă pe perioada achitată”.

 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 9, alin. 1 din Regulamentul de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 927 din 20 decembrie 2006, republicată, care va avea următorul cuprins:

„Art. 9 - (1) Taxele de parcare practicate în parcările de reşedinţă amenajate de Primăria Municipiului Braşov sunt următoarele

- Zona A – 156 lei/an

- Zona B – 144 lei/an

- Zona C – 132 lei/an

- Zona D – 120 lei/an.”

 

 

Art. 3. Se aprobă completarea art. 29 din Regulamentul de atribuire şi folosirea locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 927 din 20 decembrie 2006, republicată, cu un nou alineat, (3), care va avea următorul cuprins:

Art. 29, alin. 3 - În situaţia în care după achitarea locului de parcare beneficiarul locului de parcare nu ridică abonamentul, Direcţia Tehnică îl comunică beneficiarului prin poştă cu confirmare de primire”

 

 

 

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 38 Regulamentul de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 927 din 20 decembrie 2006,  republicată, care va avea următorul cuprins:

„Art. 38. În parcările situate în zona istorică, delimitate conform P.U.G. Municipiul Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 144/2011, se emit abonamente de parcare la taxa de 156 lei/an pentru persoanele fizice domiciliate în această zonă, proprietare de autoturism înmatriculat la adresa de domiciliu şi fără posibilităţi de parcare în curte.”

 

 

Art. 5. Celelalte prevederi din Regulamentul de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local           nr. 927 din 20 decembrie 2006, republicată, rămân neschimbate.

 

 

Art. 6. Hotărârea Consiliului Local nr. 927 din 20 decembrie 2006, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  927  din data de  20  decembrie  2006

Republicată conform H.C.L. nr. 572/2008; H.C.L. nr. 540/2009; H.C.L. nr. 427/2013

şi conform H.C.L. nr. 655 din 18 decembrie 2014

 

 

 

 

Obiect: aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 20 decembrie 2006;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajare Drumuri Publice, Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr.  88.638 din 19 decembrie 2006, prin care se propune aprobarea Regulamentului de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 24 din Regulamentul - Cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobat prin H.G.  nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; prevederile art. 7, art. 8 din O.G. nr. 71/2002; prevederile art. 16 din Legea nr. 519/2002, pentru aprobarea O.U.G. nr. 102/1999, privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap; prevederile O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor astfel cum a fost  aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare; prevederile art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al sistemului de parcare din Municipiul Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 251/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 38, alin. 2,  lit.  c şi  art. 46.1 din  Legea Administraţiei Publice Locale                 nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de atribuire şi folosire a locurilor de parcare din parcările de reşedinţă amenajate în Municipiul Braşov conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.