Hotărârea nr. 653/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 438/2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  653

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 438/2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 104.061/2014, prin care s-a propus modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

Având în vedere prevederile Sentinţei civile nr. 5106/CA/22.10.2013 a Tribunalului Braşov pronunţată în dosar nr. 868/62/2013, rămasă definitivă prin executorie;

Văzând şi procesele verbale încheiate în dosarul execuţional nr. 158/2014 de Biroul Executorului Judecătoresc Corşate Alexandru Alin în data de 20.10.2014 şi 21.10.2014 privind executarea silită a obligaţiilor stabilite în sarcina Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 14, pct. 16 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 18, pct. 3, alin. 4 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, aprobat prin H.C.L. nr. 438/2011, care va avea următorul conţinut:

“Programul de lucru în relaţiile cu publicul al Adăpostului pentru Câinii fără Stăpân va fi zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 9,00 - 16,00.”

 

 

Art. 2. Se aprobă completarea art. 18, pct. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov cu un nou alineat, lit. f, care va avea următorul conţinut:

“Să informeze în prealabil despre locul şi momentul desfăşurării acţiunilor de capturare, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasiere a câinilor pe care le efectuează”.

 

Art. 3. Se aprobă completarea art . 18, pct. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Braşov, cu un nou aliniat, lit. g, care va avea următorul conţinut:

“Să permită reprezentanţilor reclamantei să asiste la acţiunile de capturare, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasiere a câinilor, precum şi accesul în locurile de adăpostire a câinilor administrate de Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, în vederea monitorizării activităţii de adăpostire a animalelor”.

 

  

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 438 din 29 iulie 2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov rămân nemodificate.

 

 

Art. 5. Hotărârea Consiliului Local nr. 438 din 29 iulie 2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, astfel modificată şi completată, va fi republicată.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 438 din data de 29 iulie 2011

Republicată conform H.C.L. nr. 113/2014 şi conform

H.C.L. nr.  653 din 18 decembrie 2014

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 iulie 2011;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 53.886/2011, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004, privind protecţia animalelor, cu completările şi modificările ulterioare, ale O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 227/2002;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Începând cu data aprobării prezentei hotărâri, Hotărârile Consiliului Local nr. 131 din 2011 şi nr. 194 din 2002, se revocă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.