Hotărârea nr. 652/2014

Aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de închiriere între Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov şi S.C. Ferma Stupini UTB S.A. pentru Adăpostul de câini fără stăpân.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  652

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea prelungirii prin act adiţional a contractului de închiriere între Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov şi S.C. Ferma Stupini UTB S.A. pentru Adăpostul de câini fără stăpân;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 104.110/2014, prin care se propune încheierea unui act adiţional la contractul nr. 303 din data de 15.08.2002, dintre Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov în calitate de locatar şi S.C. Ferma Stupini UTB S.A. în calitate de locator, având ca obiect prelungirea acestuia până la data de 31.12.2015;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare, prin care se impune consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale obligaţia de a amenaja adăposturi pentru câinii fără stăpân, respectiv pentru acei câini care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14, pct. 16 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. 303/2002, încheiat de Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov cu S.C. Ferma Stupini UTB S.A., necesar Adăpostului pentru câinii fără stăpân, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 1 ianuarie 2015.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de închiriere nr. 303 din 15.08.2002, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.