Hotărârea nr. 651/2014

Aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, pentru anul 2015.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  651

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care  frecventează creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, pentru anul 2015;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrate cu nr. 105.199/2014, prin care s-a propus aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, pentru anul 2015;

Având în vedere H.C.L. nr. 459/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind înfiinţarea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov,

În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 70, alin. (1), art. 71, alin. (1) şi art. 72 din Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie preşcolară, precum şi dispoziţiile anexelor 1 şi 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În baza prevederilor H.G. nr. 904 din 15.10.2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare şi Referatul întocmit de Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov, înregistrat cu nr. 7769 din 9.12.2014, privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, pentru anul 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din şi Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cuantumul alocaţiei zilnice de hrană, în creşele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov, la suma de 8 lei/zi/copil pentru anul 2015.

 

 

Art. 2. Se aprobă cuantumul costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii care frecventează creşele din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov în anul 2015 la suma de 840 lei/copil/lună.

 

 

Art. 3. Se aprobă valoarea contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali ai copiilor care beneficiază de serviciile creşelor din cadrul Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov pentru anul 2015 după cum urmează:

a) pentru părinţii/reprezentanţii legali care au un singur copil în familie şi au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei - cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 8 lei/zi/copil;

 b) pentru părinţii/reprezentanţii legali care au 2 sau mai mulţi copii în familie şi au un venit mediu lunar brut cumulat peste 700 lei - cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 4 lei/zi/copil;

c) pentru părinţii/reprezentanţii legali care au un singur copil în familie şi au un venit mediu lunar brut cumulat între 225 - 699 lei - cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 4 lei/zi/copil,

d) Pentru părinţii/reprezentanţii legali care au 2 sau mai mulţi copii în familie şi au un venit mediu lunar brut cumulat între 225 - 699 lei - cuantumul contribuţiei zilnice va fi de 2 lei/zi/copil.

 

 

Art. 4. Se aprobă finanţarea de la bugetul local a sumelor necesare Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov în completarea contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere, hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament, materiale igienico-sanitare şi alte asemenea.

 

 

Art. 5. La data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 28.02.2013 îşi încetează aplicabilitatea.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.