Hotărârea nr. 650/2014

Modificarea H.C.L. nr. 112/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  650

din data de  18  decembrie  2014

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 112/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a  Persoanelor Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, înregistrate sub nr. 104.891/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 112/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

Având în vedere prevederile art. III, alin. (1) din O.U.G nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată şi completată şi pct. 1 şi pct. 2, lit. a din Anexa la Ordonanţa respectivă;

Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov nr. 3378/2014 cu privire la aplicarea O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, dat în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1 din H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare,

Văzând avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici, dat în conformitate cu prevederile art. 107, alin. 1, lit. a din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, aprobată conform H.C.L. nr. 112/2013, republicată, conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, aprobat conform H.C.L. nr. 112/2013, republicată, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

               Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 29 martie 2013 prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 112  din data de  29 martie  2013

Republicată conform H.C.L. nr. 9/2014; H.C.L. nr. 295/2014

şi conform H.C.L. nr. 650 din data de 18 decembrie 2014

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public  Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, înregistrate sub nr. 20.144/2013, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

Având în vedere prevederile art. III, alin. (1) din O.U.G nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată şi completată, şi pct. 1 şi pct. 2, lit. a) din Anexa la Ordonanţa respectivă;

Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov nr. 123/2013, cu privire la aplicarea O.U.G nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată şi completată;

Văzând avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, dat în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1 din H.G. nr. 2104/2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici, dat în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov,  conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.