Hotărârea nr. 65/2014

Modificarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  65

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 203/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Operei Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Operei Braşov, înregistrate cu nr. 17.433/2014, prin care s-a propus modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 31.01.2007 (actualizată), privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353 din 17.12.2007; Legii nr. 353 din 17.12.2007 (actualizată) - lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; Legii nr. 284 din 28.12.2010 (actualizată) - Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Legii nr. 283 din 14.12.2011 (actualizată) - lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 103 din 14.11.2013, ordonanţa de urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 107 din 11.12.2013 - ordonanţa de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare; Hotărârea Guvernului nr. 871 din data de 14.11.2013 - hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Operei Braşov aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013, după cum urmează:

1. se comasează serviciului studii muzicale cu serviciul solişti vocali şi se înfiinţează serviciul studii muzicale - solişti vocali cu un număr de 33 funcţii de execuţie şi o funcţie de conducere;

2. se înfiinţează funcţia de director artistic pentru a coordona şi conduce activitatea tuturor serviciilor artistice.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Operei Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013 după cum urmează:

1. se transformă un post vacant de solist vocal cu studii superioare în funcţie de director artistic cu studii superioare la GRADUL II - clasa 85 (poziţia nr. 2 din statul de funcţii);

2. se transformă funcţia de şef serviciu studii muzicale în funcţie de şef serviciu studii muzicale - solişti vocali prin comasarea serviciului studii muzicale cu serviciul solişti vocali şi înfiinţarea serviciului studii muzicale - solişti vocali cu un număr de 33 funcţii de execuţie (poziţia nr. 3 din statul de funcţii);

3. creşterile claselor de salarizare, ca urmare a trecerii în altă tranşă de vechime a personalului angajat care îndeplineşte condiţiile conform legislaţiei în vigoare;

4. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 62 (poziţia nr. 78 din statul de funcţii); 

5. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 62 (poziţia nr. 80 din statul de funcţii);

6. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 62 (poziţia nr. 81 din statul de funcţii);

7. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 62 (poziţia nr. 84 din statul de funcţii);

8. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 60 (poziţia nr. 85 din statul de funcţii);

9. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 64 (poziţia nr. 86 din statul de funcţii);

10. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 62 (poziţia nr. 88 din statul de funcţii);

11. transformarea unui post de solist balet cu studii medii în post de solist balet cu studii superioare gr. prof. II - clasa 65 (poziţia nr. 89 din statul de funcţii);

12. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 60 (poziţia nr. 90 din statul de funcţii);

13. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 64 (poziţia nr. 91 din statul de funcţii);

14. transformarea unui post de balerin cu studii medii în post de balerin cu studii superioare gr. prof. II - clasa 63 (poziţia nr. 92 din statul de funcţii);

15.transformarea unui post de casier agenţie cu studii medii în post de referent cu studii superioare de scurtă durată (SSD) gr. prof. III - clasa 25 (poziţia nr. 133 din statul de funcţii).

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 203 din 31 mai 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  203 din data de  31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 304 din 15 iulie 2013 şi

conform H.C.L. nr.  65 din data de 28 februarie 2014

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Operei Braşov, înregistrate cu nr. 35.774/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţei Guvernului nr. 21/31.01.2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic aprobată prin Legea nr. 353/17.12.2007; Legii nr. 353/17.12.2007, lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic; Legii nr. 284/28.12.2010, Lege - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; Legii nr. 283/14.12.2011, lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 19/16.05.2012, privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale; Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 84/12.12.2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal - bugetare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d , alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Operei Braşov, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Operei Braşov, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.