Hotărârea nr. 649/2014

Modificarea H.C.L. nr. 106/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 649

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 106/2013 privind aprobarea Organigramei şi a  Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 104.398/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice; H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare;

Văzând avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Poliţiei Locale Braşov aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 106 din 29 martie 2013, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.106 din 29 martie 2013 se abrogă.

 

Art. 3. Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr.106 din 29 martie 2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 29 martie 2013, astfel modificată, va fi republicată, conform anexelor 1 şi 2.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  106  din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 193/2013, H.C.L. nr. 596/2013; H.C.L. nr. 327/2014

şi conform H.C.L. nr. 649 din 18 decembrie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 19.838/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale Braşov;

Având în vedere Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010; H.G. nr. 1332/2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale; Legea nr. 188/1999, republicată şi modificată, privind Statutul funcţionarilor publici; Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată; Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice;

Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. şi avizul Comisiei Locale de Ordine Publică;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 7 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Poliţiei Locale Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Poliţiei Locale Braşov, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.