Hotărârea nr. 648/2014

Aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.   648

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Braşov, înregistrate cu nr. 105.692/2014, prin care se propune stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru o persoană vârstnică beneficiară a serviciilor prestate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, art. 18, alin. 2, H.G. nr. 903/2014, lit. B, pct. 1 din Anexă, privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale, Standard 4 Alimentaţie, pct. S 4.5. Legii nr. 292/2011, legea asistenţei sociale, art. 136, alin. 1, lit. a);

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2015, se aprobă nivelul alocaţiei de hrană/persoană vârstnică beneficiară/zi la Centrul pentru Persoane Vârstnice  Braşov, la 16,6 lei (TVA inclus). În cursul unei luni calendaristice, valoarea medie a alocaţiei zilnice de hrană, nu va putea depăşi suma de 16,6 lei (TVA inclus)/ zi / persoană vârstnică beneficiară.

 

 

Art. 2. Începând cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local nr. 457 din 26 mai 2008 privind aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, se revocă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.