Hotărârea nr. 647/2014

Stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru o persoană asistată la Cantina de Ajutor Social Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  647

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru o persoană asistată la  Cantina de Ajutor Social Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Cantinei de Ajutor Social Braşov, înregistrate cu nr. 105.439/2014, prin care se propune stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru o persoană asistată la Cantina de Ajutor Social Braşov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 903/2014, lit. B, pct. 2 din Anexă, privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; ale art. 1, alin. 2), art. 8, alin. 1) şi 2) şi art. 15 din Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social; ale art. 12, alin. 1) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată şi ale art. 136, alin. 1), litera a) din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2015, se aprobă nivelul alocaţiei de hrană/persoană asistată/zi la Cantina de Ajutor Social, la 12 lei (TVA inclus). În cursul unei luni calendaristice, valoarea medie a alocaţiei zilnice de hrană, nu va putea depăşi suma de 12 lei (TVA inclus)/ zi / persoană asistată.

 

Art. 2. Începând cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local nr. 236 din 26 aprilie 2010, privind aprobarea valorii maxime a alocaţiei zilnice de hrană / beneficiar / zi, pentru serviciile sociale oferite de Cantina de Ajutor Social Braşov, se revocă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Cantina de Ajutor Social Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.