Hotărârea nr. 646/2014

Stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru o persoană asistată la Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.   646

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană, pentru o persoană asistată la Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Centrului pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, înregistrate sub nr. 105.415/2014, prin care se propune stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru o persoană asistată la Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Braşov;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 903/2014, lit. B, pct. 3 din Anexă, privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice; ale art. 57 şi art. 136, alin. 1, lit. a) din Legea nr. 292/2011, legea asistenţei sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2015, se aprobă nivelul alocaţiei de hrană/persoană asistată/zi la Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Braşov, la 16,6 lei (TVA inclus). În cursul unei luni calendaristice, valoarea medie a alocaţiei zilnice de hrană, nu va putea depăşi suma de 16,6 lei (TVA inclus)/ zi / persoană asistată.

 

Art. 2. Începând cu aceeaşi dată, Hotărârea Consiliului Local nr. 448 din 30 iulie 2010 privind stabilirea valorii maxime a alocaţiei zilnice de hrană pentru o persoană asistată, la Centrul pentru Persoane fără Adăpost, se revocă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.