Hotărârea nr. 645/2014

Însuşirea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale.

 

HOTĂRÂREA Nr.  645

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: însuşirea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.823/2014, prin care s-a propus însuşirea Raportului de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale;

Având în vedere prevederile pct. 2, lit. d din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 171/2014 privind împuternicirea Direcţiei de Servicii Sociale Braşov pentru asigurarea derulării activităţii necesare atingerii indicatorilor prevăzuţi în Proiectul „Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov”; ale art. 112, alin. (3), lit. h şi i, art. 115, alin. 2 din Legea nr. 292/2011 - legea asistenţei sociale cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte Raportul de activitate al Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Braşov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.