Hotărârea nr. 644/2014

Aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”.

HOTĂRÂREA Nr.  644

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale  furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.572/2014, prin care s-a propus aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sf. Nicolae” conform anexelor nr. 1, nr. 2, care fac parte integrantă din acesta;

Având în vedere H.C.L. nr. 67/2013 prin care a fost înfiinţat “Centrul de îngrijire socio-medicală Sfântul Nicolae” ca serviciu în structura Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.C.L. nr. 95/2013 republicată, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, H.G. nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, H.G. nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată, O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 31 mai 2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală “Sf. Nicolae”, se revocă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.