Hotărârea nr. 643/2014

Modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 535/2013 privind aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro.

 

HOTĂRÂREA Nr.  643

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 535/2013 privind aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.779/2014, prin care s-a propus modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 535/2013 privind aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro;

Având în vedere H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, art. 112, art. 113, alin.1, alin. 3 şi alin. 5 din Legea nr. 292 din 20.12.2011 a asistenţei sociale şi H.C.L. nr. 407/2013 privind înfiinţarea Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 29 noiembrie 2013 care va avea următorul cuprins:

“Se aprobă nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro la suma de 16,6 lei/beneficiar.”

 

Art. 2. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 29 noiembrie 2013, ramân nemodificate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 535 din 29 noiembrie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 535 din data de  29 noiembrie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 643 din data de 18 decembrie 2014

 

 

 

Privind: aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 noiembrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 88.024/2013, prin care s-a propus aprobarea nivelului maxim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară;

Având în vedere art. 1, alin. 1 şi 2, art. 2, alin. 2 şi art. 3 din H.G. nr. 421/2008, privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială; art. 112, art. 113, alin. 1, alin. 3 şi alin. 5 din Legea nr. 292/20.12.2011, a asistenţei sociale şi H.C.L. nr. 407/2013, privind înfiinţarea Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro la suma de 16,6 lei/beneficiar.

 

Art. 2. Asigurarea hranei va fi făcută de către Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov, iar Direcţia de Servicii Sociale Braşov va suporta din bugetul propriu sumele aferente, în cuantumul stabilit la art. 1.

 

Art. 3. Procedura privind asigurarea hranei pentru beneficiarii Centrului de Îngrijire temporară de tip Respiro va fi reglementată printr-un protocol ce va fi încheiat între Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia de Servicii Sociale Braşov şi Căminul pentru Persoane Vârstnice Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.