Hotărârea nr. 640/2014

Aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2015 de către beneficiarii de ajutor social.

 

HOTĂRÂREA Nr.  640

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2015 de către beneficiarii de ajutor social;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.446/2014, prin care s-a propus aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2015 de către beneficiarii de ajutor social;

Având în vedere art. 6 alin. 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8, art. 7^1, alin. (1), (2) , art. 7^ 2 şi art. 16 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare şi art. 28, alin. (3) privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare potrivit căruia planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local şi poate fi reactualizat pe parcursul anului;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2015 de beneficiarii de ajutor social, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.