Hotărârea nr. 64/2014

Modificarea H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu”Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  64

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu”Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, înregistrate cu nr. 17.642/2014, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L.                 nr. 202/2013, republicată, prin care s-a aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului „Sică Alexandrescu” Braşov;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile şi companiile de spectacole şi concerte, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legea nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii; Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi prevederile O.U.G. nr. 106/2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 31 mai 2013, după cum urmează:

- 1 post actor/actriţă II transformat în 1 post actor/actriţă I

- 2 posturi costumier II transformate în 2 posturi costumier I

- 1 post operator sunet III transformat în 1 post operator sunet II

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 202 din 31 mai 2013, rămân valabile

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 31 mai 2013, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  202 din data de  31 mai 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 303 din data de 15 iulie 2013 şi

conform H.C.L. nr.  64 din 28 februarie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 mai 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, înregistrate cu nr. 35.771/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Teatrului “Sică Alexandrescu”;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 19/2012, privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale; Legii nr. 283 din 14.12.2011, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; O.G. nr. 21/2007, privind instituţiile publice de spectacole şi concerte, aprobată prin Legea nr. 353/2007; Legea nr. 273/2004, privind finanţele publice locale; Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii; Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 4 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Teatrului “Sică Alexandrescu” Braşov, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Teatrul “Sică Alexandrescu” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.