Hotărârea nr. 639/2014

Asociaţiile şi fundaţiile care administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2015.

 

HOTĂRÂREA Nr.  639

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: asociaţiile şi fundaţiile care administrează unităţi de asistenţă socială  îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2015;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 105.827/2014, prin care s-au propus asociaţiile şi fundaţiile care administrează unităţi de asistenţă socială îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2015;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (1) şi (3) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 9, alin. (1), art. 11, alin. (1), art. 12, alin. (1), (2), (3) şi (4) din H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă asociaţiile şi fundaţiile care administrează unităţi de asistenţă socială, îndreptăţite să primească subvenţie de la bugetul local în anul 2015, după cum urmează:

1. Fundaţia Hospice Casa Speranţei Braşov - Centrul de zi pentru copii cu handicap şi Centrul de zi pentru adulţi cu handicap

2. Fundaţia Hospice Casa Speranţei Braşov - Serviciile de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu handicap

3. Asociaţia de Servicii Sociale Scut Braşov - Centrul de zi pentru adulţi cu handicap

4. Asociaţia Diaconia Ajutor Internaţional - Centrul de zi pentru copii

5. Asociaţia Copiii de Cristal - Centrul de zi pentru copii cu handicap

 

Art. 2. Direcţia de Servicii Sociale va încheia convenţii provizorii cu asociaţiile/fundaţiile menţionate la art. 1, urmând ca după aprobarea bugetului pe anul 2015 să se încheie convenţiile definitive, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 3. Asociaţiile şi fundaţiile prevăzute la art. 1 vor beneficia de subvenţie de la bugetul local doar în situaţia în care nu vor primi subvenţie de la bugetul de stat pentru aceleaşi unităţi de asistenţă socială.

 

Art. 4. Nivelul subvenţiei care se va acorda pentru fiecare asociaţie şi fundaţie, menţionate la pct. 1 se va stabili după aprobarea bugetului pentru anul 2015, în funcţie de disponibilităţile financiare.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.