Hotărârea nr. 638/2014

Stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice aflate în sold la 31 Decembrie 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  638

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice aflate în sold la 31 Decembrie 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 105.360/2014, prin care se propune stabilirea limitelor maxime până la care creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice pot fi anulate;

Având în vedere prevederile Capitolului XII, art. 178 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se stabileşte suma de 12 lei ca limită maximă până la care creanţele fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice pot fi anulate.

 

Art. 2. Creanţele fiscale restante ale contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice, aflate în sold la 31 decembrie 2014, până la 12 lei se anulează.

 

Art. 3. În situaţiile în care cheltuielile de executare, exclusiv cele privind comunicarea prin poştă, sunt mai mari decât creanţele fiscale supuse executării silite, aceste creanţe se anulează.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brasov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.