Hotărârea nr. 637/2014

Stabilirea taxei speciale Salvamont.

 

HOTĂRÂREA Nr.   637

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind:stabilirea taxei speciale Salvamont;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 105.369/2014, prin care se propune stabilirea taxei speciale Salvamont pentru anul 2015;

Având în vedere prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 77/2003 privind Instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii montane în munţi şi H.C.L. nr. 369/2002 privind indexarea taxelor speciale Salvamont;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, contribuabilii persoane fizice şi juridice de pe raza administrativ teritorială a municipiului Braşov care prestează servicii de cazare sau care prestează servicii de transport pe cablu şi alte asemenea, datorează taxa specială - Salvamont - salvare în munţi şi prevenirea accidentelor turistice după cum urmează:

- pentru servicii de cazare:                                 - 3  lei/zi/turist

- pentru servicii de transport pe cablu                - 0,80 % din venituri încasate.

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul privind impunerea, încasarea şi utilizarea taxei speciale Salvamont, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă Declaraţia de impunere pentru taxa specială Salvamont, formular prevăzut în anexa 2 la prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Începând cu anul 2015, Hotărârea Consiliului Local nr. 484 din 31.10.2013 privind „stabilirea taxei speciale Salvamont pentru anul 2014” cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brasov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.