Hotărârea nr. 636/2014

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  636

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările  ulterioare;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Fiscale Braşov, înregistrate cu nr. 105.379/2014, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 1309/2012 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. c din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2015, după cum urmează:

 

(1) Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2015, sunt cele stabilite în tabloul prevăzut în H.G. nr. 1309/2012 adoptat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(2) Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită, desfăşurată la clădiri în cazul persoanelor fizice, sunt cele conform art. 251, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt cele prevăzute în Anexa nr. 1.

 

(3) Cota impozitului sau taxei pe clădiri prevăzute de art. 253, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru persoanele juridice la 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirii aflate în proprietatea contribuabilului. (Anexa nr. 2).

 

(4) Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 20 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare (conform art. 253, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare). Fac excepţie clădirile care au fost amortizate integral potrivit legii în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (3) din prezenta hotărâre. (art. 253, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare). (Anexa  nr. 2).

  

(4^1) Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la 40 % şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrate în contabilitatea persoanelor juridice până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. (Anexa nr. 2).

 

(4^2) Pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic, impozitul pe clădiri se stabileşte la cota de 5 % din valoarea de inventar clădirii conform prevederilor art. 253, alin. (9), lit. a din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa nr. 2).

 

(5) Nivelurile impozitului/taxei pe terenurile amplasate în intravilan - la categoria terenuri cu construcţii prevăzute de art. 258, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare sunt cele din Anexa nr. 3.

 

(6) Nivelurile impozitului/taxei pe terenurile amplasate în intravilan - la orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii- prevăzute de art. 258, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele din Anexa nr. 4.

 

(7) Nivelurile impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan prevăzute de art. 258, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele din Anexa nr. 5.

 

(8) Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 263, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele din Anexa nr. 6.

 

(9) Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 263, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aferente Autovehiculelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone sunt egale cu sumele corespunzătoare prevăzute în Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt cuprinse în Anexa nr. 7 a.

 

(10) Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 263, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aferente Combinaţiilor de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone sunt egale cu sumele corespunzătoare prevăzute în Legea   nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt cuprinse în Anexa nr. 7 b.

 

(11) Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 263, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aferente remorcilor, semiremorcilor sau rulotelor sunt cele din Anexa nr. 8.

 

(12) Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute de art. 263, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, aferente mijloacelor de transport pe apă sunt cele din Anexa nr. 8.

 

(13) Nivelul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban prevăzută de art. 267, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în funcţie de suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism, conform Anexei nr. 9, astfel :

          a) Până la 150 m2 inclusiv

 6,00 lei

          b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv

 7,00 lei

          c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv

 9,00 lei

          d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv

12,00 lei

          e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv

14,00 lei

          f) Peste 1.000 m2

14 lei + 0,01lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2

 

(14) Nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări prevăzută de art. 267, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 8 lei pentru fiecare m.p. afectat, conform Anexei nr. 9.

 

(15) Nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor prevăzută de art. 267, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 8 lei pentru fiecare m.p. de suprafaţă ocupată de construcţie, conform Anexei nr. 9.

 

(16) Nivelul taxei pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu prevăzută de art. 267, alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 13 lei pentru fiecare racord şi se datorează de către furnizorii serviciilor de utilităţi publice, conform Anexei nr. 9.

Procedura privind eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune este prevăzută în Anexa nr. 17.

 

(17) Nivelul taxei pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean prevăzută de art. 267, alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 15 lei, conform Anexei nr. 9.

 

(18) Nivelul taxei pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă prevăzută de art. 267, alin. (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 9 lei, conform Anexei nr. 9.

 

(19) Nivelul taxei pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice prevăzută de art. 268, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 80 lei, conform Anexei nr. 9.

 

(20) Nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare prevăzută de art. 268, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 20 lei, conform Anexei nr. 9.

 

(21) Nivelul taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale prevăzută de art. 268, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte 0,01 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 , conform Anexei nr. 9.

 

(22) Nivelul taxei pentru eliberarea certificatului de producător prevăzută de art. 268, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 80 lei, conform Anexei nr. 9.

 

(23) Nivelul taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică prevăzută de art. 268, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte diferenţiat pe zone de situare în cadrul localităţii, conform Anexei nr. 9, astfel:

- 2.500 zona A

- 2.000 zona B

- 1.500 zona C

- 1.000 zona D

 

(24) Nivelul taxei pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă prevăzută de art. 267, alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, conform Anexei nr. 9.

 

(25) Nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire prevăzută de art. 267, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier, conform Anexei nr. 9.

 

 

(26) Nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri prevăzută de art. 267, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, conform Anexei nr. 9.

 

(27) Nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al art. 267, conform alin. (8), art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal; cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente, conform Anexei nr. 9.

 

(28) Nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii prevăzută de art. 267, alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 0,1 % din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, conform Anexei nr. 9.

În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.

 

(29) Nivelul taxei pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire prevăzută de art. 267, conform alin. (10), art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale, conform Anexei nr. 9.

 

(30) Cota privind taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate prevăzută la art. 270, alin. (1) şi (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 3 % din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia TVA, în baza declaraţiilor depuse până la data stabilită pentru plata impozitului, respectiv până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. (prevăzute în Anexa nr. 10).

 

(31) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate datorate conform prevederilor art. 271, alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte conform Anexei nr. 10, astfel:

a) în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate economică suma este de 32,00 lei/m.p. sau fracţiune de m.p.;

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate suma este de 23,00 lei/m.p. sau fracţiune de m.p.

Conform prevederilor art. 271, alin. (5) din Legea nr. 571/2003, persoanele fizice sau juridice care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public vor completa şi vor depune la Direcţia Fiscală Brasov declaraţia fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în termen de 30 zile de la data montării sau demontării panoului/afişajului, sau de la data modificării suprafeţei acestuia.

 

(32) Cota privind impozitul pe spectacole (Anexa 11) prevăzut la art. 274, alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de:

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentare a unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egala cu 2 % din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus, cota de impozit este egala cu 5 % din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

 

(33) Cota privind impozitul pe spectacole datorat potrivit prevederilor art. 275 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul discotecilor şi videotecilor se stabileşte la (Anexa 11):

a) 0,15 lei / mp / zi în cazul videotecilor;

b) 0,25 lei / mp / zi în cazul discotecilor.

 

(34) Nivelurile altor taxe locale prevăzute de art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc pentru anul 2015 la valorile cuprinse în Anexele nr. 12, 13 şi 14.

Procedura privind calculul şi plata taxelor prevăzute la alin. (1) se regăseşte în Anexa nr. 20.

  

(35) Cota privind taxa hotelieră prevăzută la art. 279 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 1 % la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare din Municipiul Braşov cu excepţia unităţilor de cazare situate în Poiana Braşov pentru care cota privind taxa hotelieră se stabileşte la 1 % la tariful de cazare aplicată pentru o singură noapte de cazare. (Anexa nr. 19).

 

(36) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă prevăzută la art. 283, alin. (3^1) din Legea nr. 571/2003 (introdus prin Legea nr. 127/26.04.2015) privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 500 lei conform Anexei nr. 14, pct. 11.

 

 

Art. 2. (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3) Impozitul / Taxa anuală pe clădiri şi pe teren, precum şi impozitul pe mijloacele de transport, datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) Contribuabilii persoane fizice care au obligaţia de a achita integral până la 31 martie impozitele care sunt până la 50 de lei/fiecare, nu vor beneficia de bonificaţia acordată pentru plata cu anticipaţie.

 

 

Art. 3. Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru întregul an de către contribuabili, prevăzută la art. 255, alin. 2, art. 260, alin. 2 şi art. 265, alin. 2 din Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează:

- în cazul impozitului/taxei pe clădiri la 5 %

- în cazul impozitului/taxei pe teren la 5 %

- în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 5 %

 

 

Art. 4. (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 20 % şi se aplică la nivelurile conţinute în cuprinsul articolului 1 din prezenta hotărâre, aliniatele: 3, 4, 4^1, 4^2, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 31,36.

(2) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 3,4 % şi se aplică la nivelurile conţinute în cuprinsul articolului 1 din prezenta hotărâre, aliniatele: 2, 5, 6, 7, 11, 12.

(3) Majorarea prevăzută la art. 4, alin. 1 şi 2 nu se aplică la valorile, respectiv cotele cuprinse în art. 1 din prezenta hotărâre la aliniatele: 9, 10, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35.

 

 

Art. 5. Limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la art. 294 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, în cazul persoanelor fizice şi juridice sunt prevăzute în Anexa nr. 15.

 

 

Art. 6. Taxele extrajudiciare de timbru reglementate prin Legea nr. 117/1999 şi prevăzute în art. 295, alin. (11), lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se regăsesc în Anexa nr. 16.

 

 

Art. 7. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferent locuinţei de domiciliu a contribuabililor persoane fizice a căror situaţie materială se încadrează în prevederile regulamentului privind criteriile şi procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului pe clădire şi teren pentru persoanele fizice (Anexa nr. 17).

 

 

Art. 8. Nivelul taxelor speciale pentru anul 2015 prevăzute de art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local.

 

 

Art. 9. Nivelurile impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2015.

 

 

Art. 10. Anexele 1-20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 11. Primarul Municipiului Brasov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.