Hotărârea nr. 635/2014

Aprobarea cotizaţiei către Asociaţia” Sport Club Corona 2010 Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  635

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea cotizaţiei către Asociaţia” Sport Club Corona 2010 Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 106.180 din 17.12.2014, prin care se propune aprobarea cotizaţiei către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 35, pct. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 46, alin. 1, lit. a din O.G nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată;

Văzând H.C.L. nr. 436/2010, republicată conform H.C.L. nr. 497/2010, H.C.L. nr. 309/2011 şi H.C.L. nr. 90/2013, privind aprobarea înfiinţării Asociaţiei “Sport Club Corona 2010 Braşov;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 25 din 16.12.2014 şi art. 49 din Statutul Asociaţiei” Sport Club Corona 2010 Braşov”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cotizaţia anuală datorată de Municipiul Braşov, în calitate de membru fondator, către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov în sumă de 0,5 % din veniturile proprii aferente bugetului local al Municipiului Braşov, încasate în anul anterior plăţii cotizaţiei.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.