Hotărârea nr. 634/2014

Prelungirea până la 31.12.2015 a prevederilor prin care s-a reglementat accesul unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov la mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 357 din 31 mai 2010, republicată.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  634

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: prelungirea până la 31.12.2015 a prevederilor prin care s-a reglementat accesul unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov la mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 357 din 31 mai 2010, republicata,;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 105.133 din 15.12.2014 prin care se propune prelungirea până la 31.12.2015 a prevederilor prin care s-a reglementat accesul unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov la mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov, aprobată prin H.C.L. nr. 357 din 31.05.2010, republicată;

Având în vedere prevederile art. 26, pct. 10 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 17, alin. (1), lit. o) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7, lit. c din O.G. nr. 97/1999, privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, republicată;

Văzând şi prevederile Cap. 5, pct. 5.2 din Contractul nr. 68269 din 04.10.2006 privind serviciile de transport public local de călători în Municipiul Braşov, încheiat între Municipiul Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea până la 31.12.2015 a prevederilor prin care s-a reglementat accesul unor categorii de persoane cu domiciliul în municipiul Braşov la mijloacele de transport în comun aparţinând Regiei Autonome de Transport Braşov aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 357 din 31.05.2010, republicată,.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.