Hotărârea nr. 632/2014

Aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov în luna decembrie 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  632

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov în luna  decembrie 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 103.102/2014, privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Braşov în luna decembrie 2014;

Având în vedere prevederile art. 49, alin. 12 şi alin. 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă contul de execuţie al bugetului local, astfel cum a fost derulat de la începutul anului financiar până în luna decembrie 2014, în conformitate cu prevederilor art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.

Detalierea pe secţiuni a bugetului local, la data de 8 decembrie 2014, se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, astfel cum a fost derulat de la începutul anului financiar, în conformitate cu prevederile art. 49, alin. 12 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.