Hotărârea nr. 631/2014

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - decembrie 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  631

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov -  decembrie 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2014, înregistrat sub nr. 105.893 din 16.12.2014;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; O.U.G. nr. 29/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014; art. 5, alin. 3 şi 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013; Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă validarea Dispoziţiei de Primar nr. 7730 din 10.12.2014, privind majorarea bugetului local cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate Municipiului Braşov pentru finanţarea indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav.

 

 

Art. 2. Se aprobă validarea Dispoziţiei de Primar nr. 7752 din 12.12.2014, privind majorarea bugetului local cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate Municipiului Braşov pentru finanţarea salariilor cu contribuţiile aferente şi a hotărârilor judecătoreşti aferente personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

 

 

Art. 3. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 713.728,07 mii lei la partea de venituri şi 754.696,07 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 481.178,07 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 481.178,07 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 232.550 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 273.518 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în suma de 44.483,34 mii lei la partea de venituri şi 48.833,34 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 43.369,34 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 47.719,34 mii lei.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 1.114 mii lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 1.114 mii lei.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate din bugetul Municipiului Braşov astfel:

Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 3

Serviciul Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - anexa nr. 4

Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov - anexa nr. 5

Filarmonica Braşov - anexa nr. 6

Opera Braşov - anexa nr. 7

Direcţia de Servicii Sociale Braşov - anexa nr. 8

Direcţia de Servicii Sociale Braşov, inclusiv Căminul pentru Persoane fără Adăpost Braşov - anexa nr. 9

Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov - anexa nr. 10

Grădiniţele nr. 4, 13, 21, 31 - anexele nr. 11.01. - 11.04.

Şcolile Gimnaziale nr. 2, 27, - anexele nr. 12.01. - 12.02.

Colegiul “Nicolae Titulescu” Braşov (BL) - anexa nr. 13.01.

Colegiul Naţional de Informatică “Grigore Moisil” Braşov (VPS) - anexa nr. 13.02.

Colegiul Naţional “Aprily Lajos” Braşov (VPS) - anexa nr. 13.03.

Colegiul Tehnic de Transporturi Braşov (BL) - anexa nr. 13.04.

Liceul de Arte Plastice "Hans Mattis-Teutsch" Braşov (BL) - anexa nr. 13.05.

Colegiul Tehnic Mircea Cristea Braşov (BL) - anexa nr.13.06.

 

 

Art. 6. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 14.01. - 14.02., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 7. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii conform anexei nr. 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 8. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.