Hotărârea nr. 63/2014

Asocierea Municipiului Braşov cu Societatea Română de Televiziune pentru organizarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  63

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: asocierea Municipiului Braşov cu Societatea Română de Televiziune pentru organizarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 16.629 din 21.02.2014, prin care s-a propus asocierea Municipiului Braşov cu Societatea Română de Televiziune pentru organizarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. a şi art. 45 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Braşov cu Societatea Română de Televiziune pentru organizarea Selecţiei Naţionale Eurovision 2014.

 

Art. 2. Se aprobă contractul de asociere dintre Municipiul Braşov şi Societatea Română de Televiziune.

 

Art. 3. Se împuterniceşte domnul viceprimar Adrian Atomei să semneze Contractul de Asociere în numele Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.