Hotărârea nr. 629/2014

Rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 271 din 13.02.2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  629

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 271 din 13.02.2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 99.938/2014, prin care s-a propus rezoluţiunea contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 271 din 13.02.2014;

Văzând adresele nr. 57.248/2014, 77.816/2014 şi nr. 99.680/2014 emise de Direcţia Fiscală Braşov şi adresele nr. 65.185/2014, 69.006/2014, 79.177/2014 emise de Primăria Municipiului Braşov;

Constatând că prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 99.670 din 26.11.2014, S.C. Manurom Consulting S.R.L. face cunoscut că se află în imposibilitatea respectării clauzelor contractuale datorită conjuncturii economice defavorabile solicitând rezoluţiunea contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 271  din 13.02.2014;

Luând în considerare prevederile art. 1549 din Codul Civil;

Având în vedere amendamentul formulat de comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local al Municipiului Braşov conform căruia actul autentic şi predarea primirea urmează a fi realizate în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b art. 45, alin. 3 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 271din 13.02.2014 încheiat între Municipiul Brasov şi S.C. Manurom Consulting S.R.L. privind imobilele situate în Braşov, B-dul Griviţei nr. 47, prin acordul părţilor.

 

                 Art. 2. Părţile contractante vor proceda la rezoluţiunea contractului prin act autentic prin care se va reveni la situaţia iniţială inclusiv din punct de vedere al compensării datoriilor dintre părţi şi predarea, respectiv preluarea imobilelor şi stingerea oricăror pretenţii prezente sau viitoare.

 

                 Art. 3. Actul autentic şi predarea primirea se vor realiza în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Fiscală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.