Hotărârea nr. 628/2014

Aprobarea tranzacţiei încheiată între Municipiul Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Marinescu Liviu Dumitru, pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului ce face obiectul dosarului civil nr. 1578/62/2014.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  628

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea tranzacţiei încheiată între Municipiul Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Marinescu Liviu Dumitru, pentru soluţionarea pe cale amiabilă a litigiului ce face obiectul dosarului civil nr. 1578/62/2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice si de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 98.021/2014, prin care s-a propus aprobarea Tranzacţiei încheiată între Municipiul Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Marinescu Liviu Dumitru, în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil                nr. 1578/62/2014, aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 438 - 440/N. Cod procedură civilă, raportate la prevederile art. 2267 - 2278/Cod civil, privind stingerea unui litigiu prin încheierea unei tranzacţii judiciare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea unei Tranzacţii între Municipiul Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Marinescu Liviu Dumitru, în vederea stingerii litigiului dintre părţi, ce formează obiectul dosarului civil nr. 1578/62/2014 aflat pe rolul Tribunalului Braşov.

 

 

Art. 2. Se împuterniceşte Dl. Gantz Miklos Sandor - administrator public, să semneze în numele şi pentru Municipiul Braşov şi Consiliul Local al Municipiului Braşov Tranzacţia prevăzută la art. 1.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.