Hotărârea nr. 627/2014

Ducerea la îndeplinire a Deciziei Civile nr. 337/AP/16.06.2014, în care numitul Constantin Şerban Gheorghe are calitatea de reclamant.

 

HOTĂRÂREA Nr.  627

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: ducerea la îndeplinire a Deciziei Civile nr. 337/AP/16.06.2014, în care numitul Constantin Şerban Gheorghe are calitatea de reclamant;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 98.179/2014, prin care se propune ducerea la îndeplinire a Deciziei Civile nr. 337/AP/16.06.2014, în care numitul Constantin Şerban Gheorghe are calitatea de reclamant;

Luând în considerare Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Marilena Vilcu şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012; precum şi

Având în vedere Decizia Civilă nr. 337/AP/16.06.2014 a Curţii de Apel Braşov în dosarul nr. 2251/62/2012;

Văzând şi prevederile art. 271 - 273 Cod procedură civilă, raportate la art. 2267 - 2278 Cod Civil, privind stingerea unui litigiu prin încheierea unei tranzacţii judiciare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local Raportul de evaluare a terenului situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 2, identificat în C.F. nr. 109708 Braşov, nr. cad. 10970 şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012.

 

Art. 2. Se atribuie în compensare numitului Constantin Serban Gheorghe imobilul identificat C.F. nr. 109708 Braşov, nr. cad. 109708, conform punctului IV din Decizia Civilă nr. 337/AP/16.06.2014 a Curţii de Apel Braşov în dosarul nr. 2251/62/2012.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.