Hotărârea nr. 625/2014

Aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Gheorghe Doja nr. 3 A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  625

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Gheorghe Doja nr. 3 A;

 

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 96.957/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Doja nr. 3 A;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Gheorghe Doja nr. 3 A, înscrise în C.F. nr. 112711 Braşov, nr. top. 11236/3/2 şi în C.F. nr. 126004 Braşov, nr. cad. 126004, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Ghica Rodica, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.