Hotărârea nr. 623/2014

Dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, Şoseaua Cristianului, identificat sub nr. top. 12215.

 

HOTĂRÂREA Nr.  623

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, Şoseaua Cristianului,  identificat sub nr. top. 12215;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 97.275/2014, prin care se propune dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, Şoseaua Cristianului, identificat sub nr. top. 12215;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea                nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, Şoseaua Cristianului, identificat cu nr. top. 12215, în afară de C.F., conform documentaţiei cadastrale de primă înscriere întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a lotului nr. 2 rezultat în urma dezmembrării, cu nr. top. nou 12215/2, în suprafaţă de 15836 m.p., din „drum” în „curţi construcţii”.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.