Hotărârea nr. 622/2014

Aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Braşov, str. Şcolii nr. 11.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  622

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Braşov,  str. Şcolii nr. 11;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 97.264/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Braşov, str. Şcolii nr. 11;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea (apartamentare) imobil situat în Braşov, str. Şcolii nr. 11, înscris în C.F. nr. 117741 Braşov, cad. 117741 - C1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.