Hotărârea nr. 619/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii.

 

HOTĂRÂREA Nr.   619

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în  Braşov, str. Dealul Cetăţii;

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 98.663/2014, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând şi prevederile art. 888 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală de primă înscriere cu propunere de dezlipire pentru strada Dealul Cetăţii, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru imobilele identificate cu nr. top. 2058/2/1, nr. top. 2058/1/1, nr. top. 1902/1/1 şi nr. top. 1906/1, reprezentând strada Dealul Cetăţii în suprafaţă totală de 8324 m.p.

 

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top. 2058/2, conform documentaţiei menţionate la art. 1.

 

Art. 3. Se aprobă înscrierea imobilului cu nr. top. 2058/2/1, în suprafaţă de 5968 m.p., având categoria de folosinţă „drum” în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top. 2058/1, conform documentaţiei menţionate la art. 1.

 

Art. 5. Se aprobă înscrierea imobilului cu nr. top. 2058/1/1, în suprafaţă de 1125 m.p., având categoria de folosinţă „drum” în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

Art. 6. Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top. 1902/1, conform documentaţiei menţionate la art. 1.

 

Art. 7. Se aprobă înscrierea imobilului cu nr. top. 1902/1/1, în suprafaţă de 636 m.p., având categoria de folosinţă „drum” în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

Art. 8. Se aprobă dezmembrarea imobilului cu nr. top. 1906, conform documentaţiei menţionate la art. 1.

 

Art. 9. Se aprobă înscrierea imobilului cu nr. top. 1906/1, în suprafaţă de 595 m.p., având categoria de folosinţă „drum” în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

Art. 10. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.