Hotărârea nr. 617/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului tronson 7 şi 8.

 

HOTĂRÂREA Nr.  617

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului tronson 7 şi 8;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 98.174/2014, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului tronson 7 şi 8;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, precum şi prevederile art. 888 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, documentaţia cadastrală de primă înscriere cu propunere de dezmembrare pentru strada Zizinului tronson 7 şi 8, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat cu nr. top. 8770/2/1, conform documentaţiei menţionate la art. 1.

 

Art. 3. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă pentru lot 2 şi lot 3 din „teren albia Timişului” în „drum” şi înscrierea lotului 2 şi lotului 3 identificate cu nr. top. 8770/2/1/2 şi nr. top. 8770/2/1/3, în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.