Hotărârea nr. 616/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului tronson 6.

 

HOTĂRÂREA Nr.  616

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în  Braşov, str. Zizinului tronson 6;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 98.167/2014, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Zizinului tronson 6;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată; precum şi prevederile art. 888 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, documentaţia cadastrală de primă înscriere cu propunere de dezmembrare pentru strada Zizinului tronson 6, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., documentaţie care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă dezmembrarea imobilului identificat cu nr. top. 8770/1/1/1/1 conform documentaţiei menţionate la art. 1.

 

Art. 3. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă din „albia Râului” în „drum” şi înscrierea lotului 2 identificat cu nr. top. 8770/1/1/1/1/2, în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.