Hotărârea nr. 612/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Dragoş.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  612

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Dragoş;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 97.253/2014, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Gheorghe Dragoş;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002; prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată precum şi prevederile art. 888 din Codul Civil; Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, documentaţia cadastrală de primă înscriere şi schimbarea categoriei de folosinţă, întocmită de Mircea Herghelegiu, care face parte integrantă din prezenta hotărâre pentru imobilul identificat cu nr. top. 10479/2 - str. Gheorghe Dragoş.

 

Art. 2. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului identificat cu nr. top. 10479/2, str. Gheorghe Dragoş, din „ pârâu” în „drum”.

 

Art. 3. Se aprobă înscrierea imobilului identificat cu nr. top. 10479/2, având categoria de folosinţă „drum”, în domeniul public al Municipiului Braşov.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.