Hotărârea nr. 610/2014

Vânzarea directă a terenului aferent construcţiei (garaj) situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 7, către Marica Florian şi Marica Paraschiva.

 

HOTĂRÂREA Nr.  610

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcţiei (garaj) situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 7, către Marica Florian şi Marica Paraschiva;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 97.288/2014, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent construcţiei (garaj) situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 7, către Marica Florian şi Marica Paraschiva;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Ruxandra Enescu şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Văzând şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 7, identificat în C.F. nr. 133676 Braşov, nr. top. [(4800/1/1, 4801/1/1, 4802/1/1)/a]/2/1/2, nr. cad. 11574.

 

Art. 2. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă a R.A. RIAL Braşov, asupra imobilului identificat în C.F. nr. 133676 Braşov, nr. top. [(4800/1/1, 4801/1/1, 4802/1/1)/a]/2/1/2, nr. cad. 11574.

 

Art. 3. Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 27 m.p., situat în Braşov, str. Constantin Lacea nr. 7, identificat în C.F. nr. 133676 Braşov, nr. top. [(4800/1/1, 4801/1/1, 4802/1/1)/a]/2/1/2, cad. 11574, către Marica Florian şi Marica Paraschiva.

 

Art. 4. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 73 Euro/m.p., respectiv 1971 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.