Hotărârea nr. 61/2014

Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţii inteligente”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  61

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi  realizării obiectivului de investiţii „Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţii inteligente”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Strategii şi Programe de Dezvoltare din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 15.583 din 19.02.2014, prin care s-a propus aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţii inteligente”;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului - cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii „Renovarea clădirilor municipale şi a şcolilor, utilizând tehnologii de construcţii inteligente”, după cum urmează:

- pentru Şcoala Generală nr. 4:

- valoare totală:            - 4.265.390 RON (947.860 Euro)

- din care C+M:            - 3.905.000 RON (867.780 Euro)

 

- pentru Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”:

- valoare totală:            - 6.819.730 RON (1.515.500 EURO)

- din care C+M:            - 5.701.320 RON (1.266.960 EURO)

Notă: Curs Euro =  4,500 RON din data de 4.02.2014

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.