Hotărârea nr. 609/2014

Vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 38, către S.C. VP MAGASSIN S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  609

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 38, către S.C. VP MAGASSIN S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

           Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 97.190/2014, prin care s-a propus vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov,   B-dul Saturn nr. 38, către S.C. VP MAGASSIN S.A.;

Văzând adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 81178/2014 formulată de S.C. VP Magassin S.A., prin care au solicitat cumpărarea terenului precum şi raportul de evaluare întocmit de S.C. DANINA STAR S.R.L.;

Având în vedere procesul - verbal al comisiei constituită conform H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012, precum şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil;

Văzând dispoziţiile art. 140 şi art. 141 din H.G. nr. 577/2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 88/1997 şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local Braşov a terenului proprietatea tabulară a Statului Român situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 38 B, identificat în C.F. nr. 132779 Braşov, sub nr. top. (7577/2, 7578)/1/1/1/10/2.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în Braşov, B-dul Saturn nr. 38 B, identificat în C.F. nr. 132779 Braşov, sub nr. top. (7577/2, 7578)/1/1/1/10/2, către S.C. VP MAGASSIN S.A. Rm. Vâlcea.

 

Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 120 Euro/m.p., respectiv 9840 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 4. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă înscris în C.F. nr. 132779 Braşov la C 1.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.