Hotărârea nr. 608/2014

Vânzarea terenului aferent construcţiei situată în Braşov, Aleea Magnoliei nr. 4 B, către Mihai Adrian.

 

HOTĂRÂREA Nr. 608

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea terenului aferent construcţiei situată în Braşov, Aleea Magnoliei  nr. 4 B, către Mihai Adrian;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 96.906/2014, prin care se propune vânzarea terenului situat în Braşov, Aleea Magnoliei nr. 4 B;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Petriu Elena Nora şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Văzând şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, Aleea Magnoliei nr. 4 B, înscris în C.F. nr. 134490 Braşov, nr. top. 8782/1/b/2/6/1/1/36, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Tudorache Diana, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Braşov, a terenului cu nr. cad. 135722 provenit din C.F. nr. 134490 Braşov, în suprafaţă de 48 m.p.

 

Art. 3. Se aprobă vânzarea directă a terenului cu nr. cad. 135722, provenit din C.F. nr. 134490 Braşov, în suprafaţă de 48 m.p., către Mihai Adrian.

 

Art. 4. Preţul terenului menţionat la art. 2 în suprafaţă de 48 m.p. este de 55 Euro/m.p., respectiv 2640 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plată.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.