Hotărârea nr. 605/2014

Emiterea acordului pentru desfăşurarea activităţii de autogară pentru transportul public de călători la Staţia capăt de linie str. 13 Decembrie.

 

HOTĂRÂREA Nr.  605

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: emiterea acordului pentru desfăşurarea activităţii de autogară pentru  transportul public de călători la Staţia capăt de linie str. 13 Decembrie;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 99.368/2014, prin care s-a propus emiterea acordului pentru desfăşurarea activităţii de autogară pentru transportul public de călători la Staţia capăt de linie str. 13 Decembrie;

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. e şi art. 14, alin. 2, lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local cu Normele sale de aplicare aprobate prin Ordinul  nr. 353/2007; ale art. 3, art. 5, art. 52, alin. 3, art. 54, alin. 1 şi art. 76, alin. 1, pct. 3, din O.G. nr. 27/2011, privind transportul rutier; ale art. 55, alin. 2, art. 118, alin. 1 şi 2, art. 119, alin. 2, lit. c, art. 120, alin. 2, art. 123, alin. 1 din Ordinul Ministerului Transportului şi Infrastructurii nr. 980/2011; ale art. 1, alin. 2, lit. h şi art. 2, alin. 3, lit. h din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;

           Văzând şi prevederile Contractului privind serviciile de transport public local de călători nr. 68269 din 01.10.2006, încheiat între Primăria Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă emiterea acordului pentru desfăşurarea activităţii de autogară transport călători pentru amplasamentul Staţie capăt de linie str. 13 Decembrie.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.