Hotărârea nr. 602/2014

Revocarea H.C.L. nr. 446/2013, H.C.L. nr. 447/2013, H.C.L. nr. 564/2013, H.C.L. nr. 565/2013, H.C.L. nr. 640/2013, H.C.L. nr. 196/2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  602

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 446/2013, H.C.L. nr. 447/2013, H.C.L. nr. 564/2013, H.C.L. nr. 565/2013, H.C.L. nr. 640/2013, H.C.L. nr. 196/2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 97.165/2014, privind revocarea H.C.L. nr. 446/2013, H.C.L. nr. 447/2013, H.C.L. nr. 564/2013, H.C.L. nr. 565/2013, H.C.L. nr. 640/2013, H.C.L. nr. 196/2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 102/2014 privind Cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, H.C.L. nr. 446/2013, republicată prin H.C.L. nr. 564/2013, privind aprobarea studiului de fundamentare privind concesionarea serviciilor de administrare a Cimitirului Municipal Braşov, H.C.L. nr. 447/2013 privind desemnarea colectivului de coordonare şi supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciilor necesare funcţionării Cimitirului Municipal Braşov, H.C.L. nr. 565/2013 privind aprobarea caietului de sarcini şi a contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciilor şi a activităţilor necesare exploatării şi întreţinerii Cimitirului Municipal Braşov, str. Dimitrie Anghel nr. 19, H.C.L. nr. 640/2013 privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activităţii de exploatare şi întreţinere a Cimitirului Municipal Braşov, H.C.L. nr. 196/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Începând cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 446/2013, Hotărârea Consiliului Local nr. 447/2013, Hotărârea Consiliului Local  nr. 564/2013, Hotărârea Consiliului Local nr. 565/2013, Hotărârea Consiliului Local  nr. 640/2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 196/2014.