Hotărârea nr. 601/2014

Revocarea H.C.L. nr. 56/2005, privind darea în administrare către Direcţia de Servicii Sociale şi Serviciului Public de Gestionare a Animalelor, a unor spaţii din sediul situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7.

 

HOTĂRÂREA Nr.  601

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 56/2005, privind darea în administrare către Direcţia de Servicii Sociale şi Serviciului Public de Gestionare a Animalelor, a unor spaţii din sediul situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 93.718/2014, privind revocarea H.C.L. nr. 56/2005, privind darea în administrare către Direcţia de Servicii Sociale şi Serviciului Public de Gestionare a Animalelor, a unor spaţii din sediul situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7;

Având în vedere H.C.L. nr. 56/2005, privind darea în administrare către Direcţia de Servicii Sociale şi Serviciului Public de Gestionare a Animalelor, a unor spaţii din sediul situat în Braşov,      B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7; H.C.L. nr. 142/2014 privind darea în folosinţă gratuită a corpului A din cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” către Direcţia de Servicii Sociale; H.C.L.   În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 7 februarie 2005, privind darea în administrare către Direcţia de Servicii Sociale şi Serviciului Public de Gestionare a Animalelor, a unor spaţii din sediul situat în Braşov, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din hotărâre.