Hotărârea nr. 600/2014

Modificarea H.C.L. nr. 450/2014 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015.

HOTĂRÂREA Nr.  600

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 450/2014 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 97.315/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 450/2014, prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015;

Văzând solicitarea Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 91.774 din 19.09.2014, adresa Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov nr. 14.777 din 17.10.2014, H.C.L. nr. 450/2014;

Luând în considerare amendamentele formulate de Comisia de specialitate nr. 1 a Consiliului Local, respectiv d-na Roxana Cojocea se numeşte ca membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic de Transporturi Braşov, iar d-nul Mihai Costel se înlocuieşte cu d-nul Ciovică Octavian Eugen;

Având în vedere art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 4925/2005 „pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 450/2014 prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 – 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, art. 36, alin. 6, lit. a pct. 1, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea poziţiei nr. 26 din anexa la H.C.L. nr. 450/2014, în sensul modificării numărului de membri din Consiliul de Administraţie din 9 în 13, respectiv numărul reprezentanţilor Consiliului Local din 2 în 3 şi completarea acestuia cu d-na Cojocea Roxana, reprezentant al Consiliului Local.

 

Art. 2. Se aprobă înlocuirea din toate consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, a d-lui Mihai Costel cu d-nul Ciovică Octavian Eugen.

 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 450 din 29 august 2014 rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 450 din 29 august 2014, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 450  din data de  29 august  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 600 din data de 27 noiembrie 2014

 

 

 

 

Privind: desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie  ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 august 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate sub nr. 69.862/2014, prin care se propune desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2014 - 2015;

Ţinând cont de amendamentul formulat în cadrul Comisiei nr. 4 de către domnul consilier Oprică Florentin - Adrian;

Având în vedere art. 96, alin. 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 4925/2005 „pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 621/2014, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se desemnează reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Braşov în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2014 - 2015, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Atribuţiile şi responsabilităţile membrilor Consiliului de Administraţie nominalizaţi prin prezenta hotărâre sunt prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi în Ordinul Ministrului educaţiei naţionale.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate în anexă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.