Hotărârea nr. 60/2014

Modificarea H.C.L. nr. 108/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 60

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 108/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, înregistrate cu nr. 17.212/2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 108/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu completările şi modificările ulterioare, ale Normelor de aplicare ale acestui act normativ, ale H.C.L. nr. 46/2002, republicată, prin care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov;

Văzând şi prevederile Legii nr. 284/2010, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi cele ale Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, ale O.U.G. 103/2013, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a pct. 19 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Organigramei Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov aprobată prin H.C.L. nr. 108/2013, republicată, în sensul înlocuirii compartimentului contabil şef cu un compartiment inspector de specialitate.

 

Art. 2. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov aprobat prin H.C.L. nr. 108/2013, republicată, în sensul transformării unui post de contabil şef în post de inspector de specialitate.

 

              Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 108 din 29 martie 2013, republicată, rămân neschimbate.

 

Art. 4. Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 29 martie 2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 108 din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 300 /2013; H.CL. nr. 419/2013 şi

conform H.CL. nr. 60 din 28 februarie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov, înregistrate cu nr. 20.772/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenta nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 227/2002; ale H.C.L. nr. 46/2002, republicată, prin care s-a aprobat înfiinţarea Serviciului Public de Gestionare a Animalelor;

Văzând şi prevederile Legii nr. 284/2010, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; ale Ordonanţei de Urgenţă nr. 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi cele ale Legii nr. 53/2003, Codul Muncii, republicată;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

               Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public de Gestionare a Animalelor Braşov, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public de Gestionare a Animalelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.