Hotărârea nr. 6/2014

Aprobarea cotizaţiei către Asociaţia” Sport Club Corona 2010 Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  6

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea cotizaţiei către Asociaţia” Sport Club Corona 2010 Braşov”;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 3931 din 15.01.2014, prin care se propune aprobarea cotizaţiei către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 35, pct. 6 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 46, alin. 1, lit. a din O.G nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată;

Văzând H.C.L. nr. 436/2010, republicată conform H.C.L. nr. 497/2010, H.C.L. nr. 309/2011 şi H.C.L. nr. 90/2013, prind aprobarea înfiinţării Asociaţiei “Sport Club Corona 2010 Braşov, H.C.L.            nr. 804/2010, republicată conform H.C.L. nr. 389/2012, H.C.L. nr. 597/2012 şi H.C.L. nr. 91/2013, privind desemnarea reprezentanţilor Municipiului Braşov în Adunarea Generală a Asociaţiei “Sport Club Corona 2010 Braşov”;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 7 din 13.01.2014 şi art. 49 din Statutul Asociaţiei” Sport Club Corona 2010 Braşov”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cotizaţia în sumă de 385.000 Euro, datorată în anul 2014 de Municipiul Braşov, în calitate de membru, către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov.

 

 

Art. 2. Plata cotizaţiei se face în luna ianuarie pentru anul în curs, în lei la cursul de schimb valutar din ziua efectuării plăţii.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.