Hotărârea nr. 598/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 3, deţinut de DRĂGOI MARIA DIANA.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  598

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat  în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 3, deţinut de DRĂGOI MARIA DIANA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 98.139/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 3, deţinut de DRĂGOI MARIA DIANA;

           Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 3762 din 24.10.2014, a Ministerului Culturii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 13 din Legea Administraţiei Publice Locale 'nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 9, ap. 3, înscris în C.F. nr. 41084/A, nr. top. 5680 - 5681 totul/I totul/3, deţinut de DRĂGOI MARIA DIANA.