Hotărârea nr. 597/2014

Darea în folosinţă gratuită, către Direcţia de Tineret şi Sport Braşov, a sălii de sport, situată în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144.

HOTĂRÂREA Nr. 597

din data de  27  noiembrie  2014

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită, către Direcţia de Tineret şi Sport Braşov, a sălii de sport, situată în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 noiembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 96.288/2014, prin care se propune darea în folosinţă gratuită, către Direcţia de Tineret şi Sport Braşov, a sălii de sport, situată în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144;

Văzând adresa nr. 18.237/2014 a Poliţiei Locale Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 7, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 5 ani, către Direcţia de Tineret şi Sport Braşov, a sălii de sport, situată în Municipiul Braşov, str. Zizinului nr. 144.

 

 

Art. 2. Direcţia de Tineret şi Sport Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Se aprobă revocarea H.C.L. nr. 448/2013, privind prelungirea dării în folosinţă gratuită către Poliţia Locală Braşov a sălii de sport situată în Braşov, str. Zizinului nr. 144.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Direcţia de Tineret şi Sport Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.